Eurobank Property Services S.A. (kompanija sa sedištem na adresi 16, Eslin St. & 20, Amaliados St., P.C.11523, Athens, registrovana pod brojem 0002296701000, Poreski broj 094158466, Poreska služba FAE Athinon, Tel. 2118809415) (u daljem tekstu  „Kompanija“), preko svog  internet sajta (u daljem tekstu pod nazivom „Sajt“ ) pruža posetiocima sajta (u daljem tekstu pod nazivom „Posetioci“) mogućnost da se informišu o aktivnostima Kompanije kao i o uslugama koje Kompanija pruža. 

Posetioci sajta treba pažljivo da pročitaju važeće uslove korišćenja (u daljem tekstu pod nazivom „Uslovi“) pre korišćenja ovog internet sajta. 

1. Stupanje na snagu Uslova

Ovi Uslovi uređuju korišćenje Sajta od strane Posetioca a od Posetioca se traži da iste pažljivo pročitaju. Time što koriste ovaj Sajt smatra se da su Posetioci bezuslovno i u potpunosti prihvatili ove Uslove korišćenja sajta. U slučaju da se Posetioci ne slažu sa ovim Uslovima i ne žele da se njima obavežu, ne smeju više dalje koristiti ovaj Sajt.  

2. Izmene Uslova

Kompanija ima pravo da izmeni ove Uslove u bilo kom trenutku kada to bude smatrala neophodnim. Sve izmene Uslova stupaju na snagu i postaju važeće od momenta kada se izmenjeni Uslovi postave online na Sajtu. Korišćenje Sajta nakon gore pomenutog postavljanja izmenjenih Uslova online smatraće se prihvatanjem izmenjenih Uslova od strane Posetioca sajta. 

3. Pristup Sajtu – obaveze/odgovornosti Posetioca

Posetilac treba da koristi ovaj Sajt isključivo u zakonite svrhe i u saglasnosti sa pravilima i odredbama grčkih, evropskih i međunarodnih zakona, i propisima koji uređuju telekomunikacije kao i smernicama Kompanije koje se povremeno mogu naći na Sajtu. Posetilac koristi ovaj Sajt na sopstvenu inicijativu, koristeći sopstvenu opremu i softver i Posetilac je odgovoran za zaštitu sopstvenog sistema od virusa i drugih malicioznih softvera. Posetilac treba da se suzdrži od bilo kakvih postupaka koji limitiraju ili onemogućavaju korišćenje ovog Sajta trećim licima, koji preopterećuju ili podrivaju sisteme Kompanije koji mogu dovesti do kvara, oštećenja, nepravilnog rada sistema Kompanije kao i da izbegava bilo kakve druge nezakonite, uvredljive i nepoštene postupke kada koristi sisteme Kompanije. Posetilac odgovara za bilo kakvu štetu koju Kompanija pretrpi usled njegovih postupaka ili propusta a koji predstavljaju kršenje njegovih/njenih obaveza  koje su ovde date, uključujući slučajeve gde je Kompanija uključena u bilo koju parnicu ili se od nje traži da plati  bilo kakve penale ili bilo koju vrstu kompenzacije trećim licima kao rezultat povrede obaveza Posetioca  koje su ovde sadržane. 

4. Ograničenost obaveza Banke

Ovaj Sajt se daje Posetiocima na upotrebu u „viđenom stanju“ bez bilo kakvih daljih garancija po pitanju njegove funkcionalnosti i sadržaja, pri čemu se korišćenje Sajta obavlja na isključivu odgovornost  Posetilaca. Uprkos činjenici da Kompanija čini svaki mogući napor Kompanija ne garantuje ispravnost, kompletnost, blagovremenost, preciznost¸ jasnoću adekvatnost, validnost, raspoloživost i neometan prenos informacija i sadržaja Sajta. Ni pod kakvim okolnostima, uključujući nehat, Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu nanetu Posetiocu iz razloga ili kao rezultat korišćenja ovog Sajta i informacija sadržanih na njemu. 

Gore pomenute informacije kao i bilo koje druge informacije koje se dobijaju na Sajtu ne reflektuju mišljenja ili stavove ove Kompanije i ne predstavljaju direktnu ili indirektnu preporuku/nagovor ili savet za investicije ili bilo koji drugi postupak koji ima finansijski efekat i ne predsatavljaju ponudu niti poziv na ponudu, ne predstavljaju predlog ili prihvatanje predloga za zaključenje bilo kakvog ugovora ili transakcije sa ovom Kompanijom ili bilo kojim trećim licem. Posetilac treba da po sopstvenom nahođenju proceni i oceni datu informaciju i da postupi po svojoj volji bez ikakve odgovornosti od strane Kompanije za bilo kakvu štetu nanetu Posetiocu koja je nastala iz korišćenja informacija koje su pružene putem ovog Sajta. 

Kompanija je preduzela sve neophodne mere, a koje joj se nameću u tržišnoj praksi, da obezbedi visoki nivo bezbednosti i zaštite isključivo svojih sopstvenih sistema. Kompanija redovno ažurira svoje sisteme zaštite i poseduje anti-virus programe. Bez obzira na gore navedeno, Kompanija ne garantuje da je ovaj Sajt bez virusa i ni u kakvom slučaju Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu nanetu opremi, sofveru, dokumentima Posetioca sajta kao ni za bilo kakvu štetu nanetu Posetiocu prouzrokovanu virusima ili drugim malicioznim softverima. 

5. Zaštita materijalnih i intelektualnih/autorskih prava vlasništva

Zaštićeno ime, zaštitni znak, kao i ostale izričite karakteristike kao i kompletan sadržaj ovog Sajta, sa izuzetkom zaštićenih prava trećih lica, a uključujući indikativne ali ne ograničavajući se na tekstove, grafičke prikaze, fotografije/slike, video klipove, vesti, članke, informacije, podatke, grafikone, ilustracije, imena/titule i opise proizvoda-usluga, interfejs, prezentaciju i strukturu tog sadržaja i sofver, predmet su ekskluzivnih intelektualnih/autorskih i materijalnih prava vlasništva ove Kompanije zaštićenih prema zakonima Grčke, Evropske Unije i međunarodnim zakonima za zaštitu intelektualnih (autorskih i materijalnih) prava. Posetioci mogu samo da odštampaju, kopiraju ili sačuvaju ograničene delove gore pomenutih sadržaja ovog Sajta, pod uslovom da citiraju izvor porekla, isključivo za njihovu ličnu upotrebu, dok je bilo kakvo korišćenje istih u komercijalne svrhe ili za bilo koje druge oblike eksploatacije zabranjeno. Jasno je naznačeno da se gore navedeno neće ni pod kakvim okolnostima  smatrati kao davanje ili prenošenje intelektualnih/autorskih prava Kompanije  na Posetioce, na bilo koji način ili bilo šta. U skladu s tim, ništa od sadržaja ovog Sajta ne može indikativno, ali ne ograničavajući se na navedeno, biti iskopirano, reprodukovano, izbrisano, ponovo objavljeno, prodato,  preneto, razdeljeno, Izvedeno, objavljeno, preuzeto sa interneta, prevedeno, izmenjeno ili korišćeno delom ili u celosti ili na bilo koji način ili bilo šta  bez prethodne izričite pisane saglasnosti ove Kompanije.

Zaštita bilo kojih trgovačkih oznaka, istaknutih karakteristika, intelektualnih/autorskih prava vlasništva koja pripadaju trećim licima a prikazani su na ovom Sajtu spadaju u njihovu odgovornost.

6. Linkovi za internet sajtove trećih lica
Ovaj Sajt može imati postavljene hiperlinkove (linkove, hiperlinkove, banere) za internet sajtove koji su u vlasništvu trećih lica i, prema tome, ovi internet sajtovi i njihov sadržaj ne potpadaju pod administraciju ove Kompanije. Iz ovog razloga, Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost za ove internet sajtove i njihov sadržaj i ne daje nikakve garancije ili podsticaje ili saglasnost posetiocima vezano za njih. Ovi hiperlinkovi se obezbeđuju isključivo kao pogodnost Posetiocima i internet sajtovi trećih lica imaju sopstvene uslove korišćenja. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili drugih pitanja vezano za ili u odnosu na  korišćenje ovih internet sajtova trećih lica Posetioci treba da se obrate administratorima ovih internet sajtova a ne ovoj Kompaniji.  

7.  Važeći zakon – ostale odredbe
Uslovi se rukovode odredbama zakona Grčke. 
Sudovi u Atini su kompetentni da tumače ove Uslove i rešavaju bilo kakav spor nastao iz ili u vezi sa ovim Uslovima. 
Ukoliko se bilo koji od ovih Uslova proglasi nevažećim ili ništavnim, preostali Uslovi neće  time biti pogođeni i ostaće u potpunosti na snazi i primenjivaće se u celosti.
Ovi uslovi su inicijalno bili sačinjeni na grčkom jeziku pa su zatim prevedeni na engleski jezik. Autentična verzija ovih uslova je na grčkom jeziku. U slučaju bilo kakvih konflikata između grčke i engleske verzije ovih Uslova, grčka verzija ima prednost.

8. Kontakt
Sve dalje zahteve i upite o ovom Sajtu Posetilac može uputiti na adresu Kompanije koristeći sledeće kontakt podatke: osoba za kontakt: G-din Pterountios Ilias, Tel.: 211 8809354, e-mail adresa: ipterountios@eurobank.gr