“Societe anonyme” ili javno društvo sa ograničenom odgovornošću pod korporativnim imenom “Eurobank Property Services doo” (u daljem tekstu pod nazivom “Kompanija”) ovim putem želi da obavesti lica na koja se navedeni lični podaci odnose (u daljem tekstu pod nazivom “Subjekti”), posetioci ili korisnici ove internet stranice www.eurobankpropertyservices.net (u daljem tekstu pod nazivom “Internet stranica”), da će se lični podaci obrađivati u saglasnosti sa uslovima datim ispod,  relevantnim odredbama grčkog, evropskog i međunarodnog zakona o ličnim podacima koji su na snazi, kao i u skladu sa odlukama, smernicama i regulatornim aktima Grčkih organa vlasti za zaštitu ličnih podataka (Hellenic Data Protection Authority).

Kontrolor podataka
Kontrolor podataka je „societe anonyme“ ili javno društvo sa ograničenom odgovornošću pod korporativnim imenom “Eurobank Property Services S.A.”, sa kancelarijom registrovanom na adresi 7 Eslin Street & 20 Amaliados Street, 11523, Athens, pod matičnim brojem (GΕΜΗ) No. 002296701000, Tel.:  211-8809415.

Lični podaci koje Kompanija prikuplja i obrađuje 
Kompanija garantuje da se lični podaci prikupljaju i obrađuju nepristrasno i po zakonu. Lični podaci podrazumevaju informacije koje direktno ili indirektno identifikuju Subjekta, posebno se to odnosi na identifikatore kao što su ime, e-mail adresa. Popunjavanjem i podnošenjem obrasca za elektronsku komunikaciju ili obrasca kojim se potvrđuje zainteresovanost, a oba su su dostupna na našoj internet stranici, Subjekti daju Kompaniji svoje ime, svoju e-mail adresu i broj telefona. Gore navedeni podaci koje prikuplja Kompanija su apsolutno neophodni da bi Kompanija odgovorila na zahteve tih Subjekata / pružila usluge koje su ti Subjekti tražili.  (Molimo pogledajte ispod odeljak pod nazivom “Svrha obrade podataka”). Subjekti treba da daju lične podatke koji su tačni i precizni i oni se obavezuju da obaveste Kompaniju o bilo kakvim promenama nastalim u tim podacima. Subjekti su isključivo odgovorni za gubitak ili štete nanete Kompaniji ili trećim licima koje su proistekle iz ili u vezi sa podnošenjem nepravilnih, netačnih, nepreciznih ili nepotpunih informacija / ličnih podataka od strane Subjekata. U gore navedenom obrascu za elektronsku komunikaciju i u obrascu kojim se potvrđuje zainteresovanost postoje slobodna polja za unošenje teksta. Subjekti ne smeju unositi u ova slobodna polja bilo kakvu poverljivu ili osetljivu informaciju/podatak koji otkriva rasu ili etničko poreklo, političko mišljenje, religiozna ili filozovska verovanja, genetske karakteristike, seksualna opredelenja, podatke iz kaznene evidencije, broj socijalnog osiguranja ili jedinstveni lični broj Subjekta itd. Ukoliko Subjekti dostave/podnesu osetljive podatke na gore navedeni način, oni će biti isključivo odgovorni za bilo kakav rizik proistekao iz ili u vezi sa podnošenjem takvih informacija. 

Svrha obrade podataka 
Kompanija ili/i administratori koji postupaju po instrukcijama Kompanije i u ime Kompanije,  prikupljaju, obrađuju i koriste lične podatke Subjekata u saglasnosti sa važečim zakonskim odredbama i uslovima ovog obaveštenja. Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka predstavlja komunikaciju Kompanije sa Subjektima u cilju davanja odgovora na zahteve Subjekata popunjene u obrascu za komunikaciju ili u obrascu kojim se potvrđuje zainteresovanost. Kompanija prikuplja i obrađuje lične podatke isključivo i ekskluzivno za gore pomenute svrhe i samo u neophodnoj meri kako bi efikasno postigli ove ciljeve. Ovi podaci su adekvatni, relevantni i ne preterani u odnosu na svrhu za koju se obrađuju u bilo kom datom trenutku, tačni i, tamo gde je to potrebno, ažurirani. 

Period čuvanja podataka
Ovi podaci se čuvaju isključivo u vremenskom roku koji je potreban da se postigne svrha/ciljevi za koje su prikupljeni i obrađeni. Po isteku gore pomenutog vremenskog roka, podaci se brišu na bezbedan način, osim ukoliko relevantno zakonodavstvo ne zahteva da nastavimo da ih čuvamo. 

Zaštita podataka 
Kompanija obrađuje lične podatke na način koji štiti poverljivost tih podataka. Kompanija je preduzela sve odgovarajuće organizacione i tehničke korake da obezbedi zaštitu podataka i da se ti podaci štite od bilo kojih slučajnih ili nezakonitih destrukcija, slučajnog gubitaka, izmena, nedozvoljenog odavanja ili pristupa, ili bilo kog drugog oblika nezakonite obrade podataka. Iako su koordinisani napori učinjeni da bi se zaštitili lični podaci, Kompanija ne može garantovati bezbednost podataka koja se šalju na našu internet stranicu jednostavno zato što prenošenje informacija/podataka internetom nije u potpunosti sigurno. 

Primalac podataka 
Primalac podataka uključuje Kompaniju i administratore podataka koji postupaju u ime Kompanije (u cilju dobijanja detaljnijih podataka vezano za obradu podataka molimo konsultujte relevantni deo ispod u nastavku ovog Obaveštenja). Kompanija garantuje da neće prebaciti, odati, staviti na raspolaganje lične podatke Subjekata trećim licima u bilo koje svrhe ili na korišćenje. Kompanija zadržava pravo da otkrije lične podatke Subjekata ukoliko to zahteva zakon ili vlada/državne agencije, organi javne vlasti ili agencije za sprovođenje zakona.  

Administratori podataka u ime Kompanije 
Kompanija sarađuje sa matičnom kompanijom Eurobank Ergasias S.A. koja, u svojstvu administratora u ime i u skladu sa instrukcijama Kompanije u svrhe gore navedene, pohranjuje lične podatke koje su Subjekti podneli putem obrazaca za elektronsku komunikaciju ili obrazaca kojim potvrđuju svoju zainteresovanost. 

Kolačići (Cookies)
Kompanija, da bi obezbedila pravilno funkcionisanje svoje internet stranice, ponekad postavlja male tekstualne fajlove sa podacima takozvane „kolačiće“ (“cookies”) na računare Subjekata. Radi dobijanja detaljnijih informacija u vezi gore navedenog Subjekti treba da pročitaju Politiku Kompanije o kolačićima. 

Linkovi za internet stranice trećih lica
Bilo kakvo interno povezivanje ove Internet stranice sa bilo kojom internet stranicom trećih lica preko posebnih linkova (linkovi, hiperlinkovi ili baneri) ne znači da Kompanija prihvata bilo kakvu odgovornost za politike koje primenjuju te druge internet stranice a vezano za rukovanje i zaštitu ličnih podataka. Subjekti treba da se upoznaju sa načinom rukovanja i zaštitom njihovih ličnih podataka na tim internet stranicama. 

Pravo na pristup informacijama i pravo na primedbu
Subjekti imaju pravo da znaju da li se njihovi lični podaci obrađuju ili su obrađeni  (pravo na pristup informacijama, član Zakona 12 2472/1997). Subjekti takođe imaju pravo da podnesu pisane primedbe u bilo kom trenutku vezano za obradu njihovih ličnih podataka (pravo na primedbu, član Zakona 13 2472/1997).  Subjekat može da ostvari gore pomenuta prava slanjem elektronske poruke na sledeću e-mail adresu:  eurobankpropertyservices@eurobank.gr sa svoje e-mail adrese koju je Subjekat podneo/popunio u obrascu za elektronsku komunikaciju ili u obrascu kojim potvrđuje svoju zainteresovanost, tako da ga Kompanija može idenifikovati. Alternativno, Subjekti se mogu obratiti po ovim pitanjima kancelarijama Kompanije na adresama: 7 Eslin Street & 20 Amaliados Street, 11523 Athens,Tel. : 211-8809393, Fax: 211-8809419. Kompanija zadržava pravo da traži od Subjekta da verifikuje svoj identitet pre nego mu da odgovor i obradi njegov zahtev.

Kako kontaktirati Grčke organe vlasti za zaštitu ličnih podataka (Hellenic Data Protection Authority)
U slučaju da Subjekti smatraju da su njihovi lični podaci na bilo koji način dovedeni u pitanje, oni mogu podneti žalbu Grčkim organima vlasti za zaštitu ličnih podataka na adresu:
Hellenic Data Protection Authority
1-3 Kifissias Avenue, 11523 Athens, Greece
Tel: +302106475628
e-mail: contact@dpa.gr
Budući da se ovo obaveštenje i uslovi koje ono sadrži mogu menjati Subjekti treba redovno da proveravaju sadržaj ovih obaveštenja za slučaj bilo kakvih izmena.